غرورم...

ازینکه عـــــــا شق تـــــــــوام

                                        حس غرور مـــــــــی کنم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید