# تو

غرورم...

ازینکه عـــــــا شق تـــــــــوام                                         حس غرور مـــــــــی کنم  
/ 0 نظر / 8 بازدید