# تو

غرورم...

ازینکه عـــــــا شق تـــــــــوام                                         حس غرور مـــــــــی کنم  
/ 0 نظر / 3 بازدید

عزیزم...

حــــــــــــــس مــــــــــی کنم تــــــــورو تو هر شـــــــــــــب خودم بازم مـــــــنو بکش تا زندگی کنم امضا: عزیزت  
/ 0 نظر / 4 بازدید

به به

خیلی خوشحالم از اینکه تو به دنیا اومدی،تو خدا مهربونی کرد تو رو سپرد دست خودم تولدت مبارک هست امضا: عزیز
/ 1 نظر / 2 بازدید

برایت

دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی                                                   که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود مکن به چشم حقارت نگاه در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید