# شب

عزیزم...

حــــــــــــــس مــــــــــی کنم تــــــــورو تو هر شـــــــــــــب خودم بازم مـــــــنو بکش تا زندگی کنم امضا: عزیزت  
/ 0 نظر / 8 بازدید